SLUŽBY ATELIÉRU INTERIÉROVÉHO DIZAJNÉRA | Služby Interiérového Dizajnéra, Architektúra a Dizajn
© 2012 Ateliér KENDU

SLUŽBY ATELIÉRU INTERIÉROVÉHO DIZAJNÉRA

Špeciálna ponuka dekorovania pre zimnú sezónu 2012/13

 

Odborné konzultácie v oblasti interiérového dizajnu

Služby kvalifikovaných konzultácií, ktoré Vám poskytnú istotu v rozhodovaní pri kúpe nehnuteľnosti a investícií do interiéru komerčných, kancelárskych i rezidenčných priestorov

Architektonické návrhy interiérov

Vypracovanie Architektonického návrhu interiéru reprezentatívnych, obchodných a kancelárskych priestorov, bytov, rodinných domov a high-end obytných priestorov štandartne zahŕňa 4 fázy:

 

1.Koncepčná štúdia interiéru

Pre zahájenie prác sú potrebné základné požiadavky a Vaše predstavy na využitie priestoru (počet poschodí, počet a veľkosť miestností, nároky na prevádzku, hygienické zariadenia), výkresy so zameraním skutkového stavu, poloha hlavných sietí a technologické vybavenie interiéru, miestne predpisy a obmedzenia, fotodokumentácia. Prezentáciou ateliéru sú skice priestorového usporiadania jednotlivých funkcií a vnútorných komunikácií, rozmiestnenie nábytku, zabudovaných úložných / archívnych priestorov, návrh pracovného toku kuchyne a hygienických zariadení.

 

2.Výtvarno-architektonický návrh interiéru

Je rozvinutým konceptom štúdie. S detailným zapracovaním zamerania skutkového stavu nasleduje bližšia analýza a špecifikácia prvkov a konštrukcií v interiéri. Ateliér vypracuje architektonické výkresy s pôdorysným rozmiestnením nábytku a ostatných interiérových prvkov, tvary a rozmery zabudovaných výrobkov, riešenie stropných podhľadov, návrh svetelných zón v interiéri a ich ovládanie, pohľady miestností s popisom úprav stien. Návrh vyjadruje dispozíciu funkčného usporiadania kuchyne a hygienických miestností. Obsahom je tiež grafické znázornenie rozmiestnenia a hraníc interiérových materiálov na podlahách, stenách a stropoch, návrh dekorácií okien, návrh podláh a kladenia obkladov. Ateliér definuje typy a povrchové úpravy materiálov v interiéri, povrchové úpravy stolárskych výrobkov a predkladá koncept farebného riešenia pri prezentácii Výtvarno-architektonického návrhu interiéru.

 

3. Projekt interiéru

 

Konkrétne špecifikuje prvky, typ a označenie, materiálové prevedenie a farbu. Ateliér zosumarizuje a obstará podklady od jednotlivých výrobcov typových prvkov a zapracuje ich do návrhu interiéru. Ateliér zapracuje do projektu označenia typových a atypických prvkov vrátane svietidiel. V projekte interiéru konzultuje požiadavky odborných profesií a dohliadne nad dodržiavaním celkovej architektonickej koncepcie. V prípade vyvolaných zmien zapracuje požiadavky do návrhu interiéru. Ateliér obstará a predloží na odsúhlasenie vzorky, prípadne prospekty navrhnutých materiálov, ktoré prednesie na prezentácii. Projekt interiéru prináša kompletný prehľad interiérových prác, zoznam vybavenia a zariadenia interiéru. Upresňuje podklady pre plánovanie realizácie a eliminuje výskyt chýb pri interiérových prácach alebo montážach.

 

4. Autorský dohľad počas realizácie

Ateliér vypracuje súhrnnú špecifikáciu interiérových prvkov podľa druhov a typov vrátane aktuálnych obchodných cien jednotlivých prvkov a nestranné vyhodnotenie výsledkov súťaže pre výber subdodávok. Pri realizácií ateliér poskytuje možnosť využiť na dodávku zariadení interiéru overených výrobcov a dodávateľov, pričom zabezpečuje cenové a dodacie  podmienky. Ateliér vykoná autorský dozor pri finálnej fáze inštalácie všetkých navrhovaných prvkov, úprav stien, pokládky podláh, nábytku, vstavaného vybavenia a iných častí zahrnutých v projekte interiéru. Dohliada a uisťuje sa o kvalite všetkých dodaných prvkov, kvalite montáže výrobkov a jej odborného prevedenia. Zabezpečuje autorský dohľad počas realizácie.

 

Komplexné realizácie interiérov

Stavebná a projekčná činnosť pre realizáciu interiérov, inžinierska činnosť vrátane znaleckej činnosti v odbore stavebníctvo, výber dodávateľov, riadenie projektu a realizácie výstavby interiéru až po uvedenie do prevádzky